Close
Close
Chcete koupit něco pro vlasy? Máme e-shop!
 
POZOR!
Losování 5555!
Dobrý den. Dnes provádíme aktualizace webu - večer všechno bude fungovat!
POZOR!
Losování 5555!
Dobrý den!

Dnes a zítra do 15:00 je poslední možnost registraci účtenek!
Kadeřnictví 100 CZK má 5 let!
Losování 5555 - Rozdáváme 5555 Kč každý měsíc! Stačí se jen ostříhat...
Videa s výherci a reklamou ;-)
Každý může být pirátem! Ar-r-r-r!!!
Pravidla a podmínky
Předmět
Koncern Kadeřnictví 100 CZK (dále jen „Pořadatel" nebo „Koncern") vyhlašuje spotřebitelskou soutěž (dále jen „Soutěž") pro klienty kadeřnických salonů koncernu. Předmětem losování budou účtenky za poskytnuté služby splňující definované podmínky.
Soutěžní období
Soutěž probíhá v době od 1.1.2018 do 31.12.2018 (dále jen „Doba soutěže").

Soutěžní období je definováno vždy kalendářním měsícem. Jednotlivých soutěžních období je tedy 12:

 • Leden (1.1. – 31.1.2018)
 • Únor (1.2. – 28.2.2018)
 • Březen (1.3. – 31.3.2018)
 • Duben (1.4. – 30.4.2018)
 • Květen (1.5. – 31.5.2018)
 • Červen (1.6. – 30.6.2018)
 • Červenec (1.7. – 31.7.2018)
 • Srpen (1.8. – 31.8.2018)
 • Září (1.9. – 30.9.2018)
 • Říjen (1.10. – 31.10.2018)
 • Listopad (1.11. – 30.11.2018)
 • Prosinec (1.12. – 31.12.2018)
Termín losování
Termín losování je stanoven na každý 5. den měsíce následujícího po skončeném soutěžním období (tedy měsíci) v 15 hodin.

Pořadatel si vyhrazuje právo Dobu soutěže změnit a v souladu s tím změnit i termín losování.
Soutěžící
Soutěže se mohou účastnit klienti kadeřnických salonů Pořadatele (tzn. fyzické osoby). Soutěžící mladší 18 let se mohou účastnit Soutěže jen s písemným souhlasem zákonného zástupce, který je povinen takový souhlas Pořadateli předložit.
Podmínky pro účast v Soutěži
Do Soutěže se může přihlásit každý klient, který využije služeb některého z kadeřnických salonů Koncernu.

Klient, který má zájem o účast v Soutěži, se musí zaregistrovat na https://www.100czk.cz/losovani a vložit vedle osobních údajů také číslo účtenky (při platbě v hotovosti) nebo variabilní symbol uvedený na účtence (při platbě platební kartou). Ke každé registrované účtence bude přiřazeno číslo registrace, jež bude předmětem losování o výhry. Do soutěže vstupují výhradně účtenky za poskytnuté kadeřnické služby Kadeřnictví 100 CZK.

Registrací vyjadřuje soutěžící svůj souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a souhlas s Pravidly/Podmínkami Soutěže.
Princip soutěže
Soutěžící se zaregistruje na https://www.100czk.cz/losovani a vloží osobní údaje a číslo účtenky – v případě, že klient platí za službu v hotovosti, uvede číslo účtenky (číslo účtenky je umístěné pod čárovým kódem); variabilní symbol – v případě, že klient zaplatí za poskytnuté služby v Kadeřnictví 100 CZK platební kartou, uvede při registraci účtenky variabilní symbol uvedený na účtence

Osoba, která zaregistruje účtenku, obdrží na uvedený mail potvrzující zprávu spolu s číslem registrace.

Do losování vstupují účtenky o níže uvedených hodnotách.
Účtenka může být registrována do losování týkajícího se měsíce, ve kterém byla služba klientovi poskytnuta
Na webových stránkách určených k registraci nalezne soutěžící formuláře (tlačítko) odpovídající danému soutěžnímu období. Při registraci si Soutěžící zvolí tu přihlášku, která bude odpovídat konkrétnímu měsíci. Počet registrací/přihlášek do Soutěže není nijak limitován. Každý soutěžící může registrovat neomezený počet účtenek spadajících do některé z výše uvedených kategorií.
Ukončení doby registrace
Soutěžící mohou registrovat své účtenky za daný měsíc vždy do 5. dne měsíce následujícího po soutěžním období (měsíci), a to do 10 hodin dopoledne.
Výhry
Výherce každého soutěžního období = měsíce – získá výhru v podobě 5 555,- v hotovosti.
* Výhra není jakýmkoliv způsobem vymahatelná.
Výherci a Losování výherců
Losování výherců proběhne každý 5. den měsíce následujícího po skončeném soutěžním období, tedy měsíci, a to v 15 hodin.
Průběh losování bude přenášen na facebookových stránkách https://www.facebook.com/100czk/.

Celkem bude vylosováno 12 výherců, rozuměj za každé soutěžní období = měsíc 1 výherce.

Vítěz bude vybrán náhodným losováním ze všech přihlášek přijatých v souladu s těmito podmínkami.

Pokud soutěžící (číslo registrace) vylosovaný v Losování výherců nesplní všechny Podmínky a nárok mu nevznikne, může Pořadatel provést opětovné Losování jednoho soutěžícího (čísla registrace) a nárok vznikne soutěžícímu (číslu registrace) vylosovanému v opakovaném Losování. Takový postup se uplatní i v případě, že Podmínky nesplní ani soutěžící (číslo registrace) vylosovaný v opakovaném Losování.

Výherci vzniká nárok na výhru pouze za předpokladu, že splnil veškeré Podmínky soutěže a po řádném předložení účtenky. Číslo účtenky předložené soutěžícím se musí shodovat s číslem účtenky zadané při její registraci.
Informování vítězů
Výherci budou o výhře informováni telefonicky na čísle uvedeném v přihlášce při registraci do Soutěže.

Výherci budou uveřejněni na webových stránkách Pořadatele. Výherce registrací do Soutěže vyjadřuje souhlas s takovým uveřejněním.
Předání výher
Pořadatel předá výhru Výherci v den dojednaný mezi Pořadatelem a Výhercem a na místě určeném Pořadatelem.

Výherce se při převzetí Výhry prokáže Výherní účtenkou a dokladem totožnosti.

Výherce bere současně na vědomí, že Výhra pro něho může mít daňové dopady, a s převzetím a užíváním Výhry mohou být spojeny povinnosti dle platných právních předpisů.
Ostatní ustanovení
Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci Soutěže, Losování, ani při informování Výherců o Výhře.

Pořadatel má právo učinit v Soutěži jakákoliv konečná rozhodnutí včetně rozhodnutí o neudělení Výhry v Soutěži. Pořadatel má právo Pravidla a podmínky soutěže kdykoliv v jejím průběhu změnit. Nová pravidla a podmínky budou uveřejněna na https://www.100czk.cz/losovani.

Pořadatel má právo tuto Soutěž kdykoliv bez uvedení důvodu ukončit, zkrátit, prodloužit, odvolat a změnit její podmínky, stejně jako neudělit Výhry.

Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných nebo neúplných informací v souvislosti se Soutěží. Soutěžící nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v Soutěži, a to ani v případě změny těchto Pravidel.

Pokud se tato Pravidla a podmínky odvolávají na všeobecně závazné právní předpisy, rozumí se jimi právní předpisy platné a účinné v České republice.

Všechny spory vyplývající ze Soutěže nebo vzniklé v souvislosti s ní, včetně sporů o její platnost, existenci, výklad či zrušení, budou přednostně řešeny smírně.

Pokud nedojde k dohodě zúčastněných stran jsou příslušnými soudy v České republice.

Tato Pravidla jsou platná a účinná ode dne 29.12.2017.
Made on
Tilda