Vnitřní směrnice
Vnitřní směrnice - Pravidla pro kadeřníky Kadeřnictví No.1
Preambule
Vnitřní směrnice pro kadeřníky Kadeřnictví No.1 se skládá z různých sekcí, které se dělí na jednotlivá pravidla.
Slovník
Rozpis směn = Je souhrn naplánovaných směn na konkretní salon za konkrétní období

Vedení (dále též "vedení společnosti") = Centrála Kadeřnictví No.1 představená výkonným ředitelem a jeho funkcionálními zástupci

Vedoucí = osoba, chránící zájmy vedení a řídicí salon a kontrolují jeho provoz

Doplňkové zboží na prodej, Produkty na prodej = jsou veškeré kosmetické produkty nebo elektronika, které se nacházejí v salonu a také jsou zavedené do terminálu / pokladny

Salon = pobočka, provozovna, místo, kde se poskytují kadeřnické služby Kadeřnictví No.1

Vchod, vstup = vchod do salonu

Terminál = Automatizovaná pokladna = je platební terminál, který umí jak přijímat platby v hotovosti a bezhotovostně, tak i vydávat nazpět

Neautomatizovaná pokladna = je pokladna, která se skládá z tabletu a tiskárny; peníze se ukládají do boxu

RACK = metalický box pro IT zařízení (většinou je v zázemí salonu)

DPP = pracovněprávní vztah s kadeřníkem, se kterým byla uzavřena dohoda o provedení práce ve smyslu zákonu č. 262/2006 Sb. - zákoníku práce aktuálního vydání ČR

OSVČ = obchodněprávní vztah s kadeřníkem, se kterým byla uzavřena smlouva o obchodní spolupráci pro ve smyslu zákonu č. 89/2012 Sb. - občanského zákoníku aktuálního znění ČR

HPP = pracovněprávní vztah s kadeřníkem, se kterým byl uzavřen hlavní pracovní poměr (pracovní smlouva) ve smyslu zákonu č. 262/2006 Sb. - zákoníku práce aktuálního vydání ČR

Šeková knížka / Dárkové poukazy = je knížka, která obsahuje sadu šeků-směnek / poukazů- směnek Kadeřnictví No.1 (Kadeřnictví 100 CZK), každý z těchto šeků / poukazů má hodnotu = 1 úkonu

Roll-Up = Je to velký reklamní stan (ceník, reklama apod.), který je ve formě platna z cylindrické hliníkové konstrukce nataženého dlouhým tyčem
Popis a obrázek zařízení
Zde zjistíte jaké zařízeni potkáte v salonu Kadeřnictví No.1
RACK
Metalický box pro IT zařízení (většinou je v zázemí salonu)
Platební terminál
Je platební terminál, který umí jak přijímat platby v hotovosti a bezhotovostně, tak i vydávat nazpět
POS terminál
Speciální zdroj na přijetí plateb prostřednictvím bankovních karet
UPS
Černý velký 8-vstupový prodlužovací kabel (jistič s baterie), který slouží k připojení povinného elektrického zařízení pro správné fungování salonu
VoIP telefon
Telefon sloužicí k komunikací se zákazníkem
1. Organizace práce
1.1. Plánování směn
1.1.1. Plánování směn se začíná 15. dne a končí se 27. dne v aktuálním měsíci, (například směny na 10. měsíc se začínají plánovat 15. 9. a končí se plánovat směny 27. 9.).

1.1.2. Kadeřník odsouhlasí vedoucím navržený rozpis směn na budoucí měsíc, a to tak, že na tiskové nebo digitální verzi rozpisu směn na budoucí měsíc uvede vlastní podpis, čímž potvrdí vlastní účast v salonu na budoucí měsíc.

1.1.3. Pokud kadeřník nemůže přijít na směnu, musí o tom informovat vedoucího ve formě zprávy v chatu příslušného týmu salonu.

1.1.4. Kadeřník v případě naléhavé absence musí poskytnout vedoucímu potvrzení od lékaře nebo jiný doklad potvrzující důvod nepřítomnosti.

1.1.5. Dovolenou kadeřníci vybírají postupně, po jednom. Vedoucí musí připravit a odsouhlasit s vedení (Zástupce ředitele HR) plán dovolených (včetně dovolené vedoucího salonu).

1.1.6. Všichni kadeřníci musí odpracovat minimálně 4 víkendové dny za měsíc.

1.1.7. Pokud se kadeřník zpozdí na směnu, musí o tom informovat vedoucího, který následně informuje personalistu.

1.1.8. Pokud kadeřník z nějakého důvodu nemůže odpracovat celou naplánovanou směnu, vedoucí by měli provést změny v tabulkách, jakmile tyto informace obdrží.

1.1.9. Kadeřník, který pravidelně a zlomyslně porušuje směny (nechodí na směny, má zpoždění, odchází dříve atd.), může být postupně nahrazen jiným kadeřníkem, v případě, že budou zájemci.
1.2. Plnění směn
1.2.1. Kadeřník přichází do salonu nejméně 10 minut před začátkem vlastní pracovní směny, aby se začátkem vlastní pracovní směny již mohl obsluhovat prvního zákazníka. Příklad: v 8:00 kadeřník má začátek své směnu - přichází v 7:50.

1.2.2. Trvání plné směny kadeřníka se shoduje s trváním otevírací doby salonu za běžných okolností. Kadeřník nesmí opustit salon dříve, pokud nemá předem odsouhlasené vedoucím (případně vedením) zkrácení směny.

1.2.3. Po celou směnu by měl být kadeřník v salonu, s výjimkou přestávky na oběd a osobní potřeby (nesmí kadeřník zneužívat tohoto práva).
1.3. Zásady práce kadeřníka
1.3.1. Kadeřník musí řádně plnit svou práci a obsluhovat maximální počet zákazníků dle svých fyzických schopností.

1.3.2. Kadeřník je povinen nabízet doplňkové zboží (produkty) na prodej každému zákazníkovi, přitom se tvářit zdvořilé a přátelsky.

1.3.3. Dále kadeřník musí:
 • 1.3.3.1. Kadeřník v jakékoliv provozní záležitosti musí se obracet na vedoucího;
 • 1.3.3.2. Dodržovat provozní řád Kadeřnictví No.1 včetně hygienických a bezpečnostních pravidel;
 • 1.3.3.3. Dodržovat cenovou politiku Kadeřnictví No.1 při poskytování kadeřnických služeb;
 • 1.3.3.4. Účastnit se školení a jiných vzdělávacích akcí definovaných a realizovaných vedením. (Cílem je poskytovat kvalitní služby klientům na co nejvyšší možné dosažitelné úrovni);
 • 1.3.3.5. Propagovat a aktivně nabízet zákazníkům veškeré služby nabízené Kadeřnictvím No.1;
 • 1.3.3.6. Využívat pouze kadeřnické a kosmetické produkty určené vedením;
 • 1.3.3.7. Projevovat respekt a slušné chování k zákazníkům Kadeřnictví No.1, vystupovat profesionálně a dodržovat základní morální a etické standardy, pečovat o dobré jméno značky Kadeřnictví No.1;
 • 1.3.3.8. Pečovat o majetek Kadeřnictví No.1 v salonu;
 • 1.3.3.9. Zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se know-how Kadeřnictví No.1 a všech s tím souvisejících neveřejných informací, se kterými přišel do styku po dobu trvání smluvního vztahu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení vztahu;
 • 1.3.3.10. Bezprostředně informovat vedoucího nebo jinou osobu z vedení společnosti o vzniklých škodách v salonu;
 • 1.3.3.11. Vykonávat činnost a realizovat taková preventivní opatření, která zabrání vzniku požáru nebo jiného poškození majetku.
1.4. Přestávky & Pauzy
1.4.1. Pauza na oběd je 40 minut. Ani v době oběda by se však salon neměl zavřít, proto by se kadeřníci museli na obědové pauze prostřídat.

1.4.2. Pauzu na oběd smí udělat poté ten kadeřník, který má 12-hodinovou směnu.

1.4.3. Pokud je na směně dva a více kadeřníků, pak ze salonu na přestávku kadeřníci odejdou v pořadí po jednom. Salon by neměl být uzavřen. V salonu by měl být vždy alespoň jeden kadeřník.

1.4.4. Pokud je v salonu pouze jeden kadeřník, tak jsou po dobu jeho obědové pauzy nebo přestávky z jiných osobních důvodů jsou zavřené dveře nebo roleta do salonu. Na výloze, dveřích, či roletě do salonu musí být vyvěšena informace o tom, že kadeřník přijde ihned, pauza na oběd apod., případně hodiny, které ukazují, kdy se kadeřník vrátí zpět do salonu. Bez těchto informací nesmí kadeřník opouštět salon v průběhu vlastní pracovní směny.

1.4.5. Kadeřník smí mít přestávku na kouření lhutou maximálně 10 minut a nejvíce 4 krát v průběhu své plné 12-hodinové směny (6-hodinová směna = 2 krát přestávka lhutou 10 minut na kouření).
1.5. V prostorách salonu a zázemí
1.5.1. Do zázemí mohou vstoupit pouze:
 • 1.5.1.1. Kadeřníci příslušného salonu;
 • 1.5.1.2. Kontrolní instituce na základě předem předloženého dokladu a titulu pro vstup do salonu nebo zázemí salonu;
 • 1.5.1.3. Vedení Kadeřnictví No.1;
 • 1.5.1.4. Vedoucí;
 • 1.5.1.5. Kromě výše uvedených lidi nikdo jiný nemůže vstoupit do zázemí.
1.5.2. V prostorách salonu se nesmí zdržovat cizí lidé, smí pouze kadeřníci a zákazníci.

1.5.3. Známí a příbuzní kadeřníka (pokud to nejsou zákazníci kadeřníka) mohou zůstat v salonu maximálně 5 minut, déle však se zvláštním povolením vedoucího nebo vedení (přednost má v rozhodnutí vedení)

1.5.4. Alespoň jeden kadeřník by měl být v salonu (ne v zázemí). V salonu by měl stát nebo sedět čelem ke vchodu, aby viděl na vcházející nebo kolemjdoucí zákazníky.

1.5.5. V zázemí jsou představena pravidla pro kadeřníky.

1.5.6. Kadeřník musí dbát na pořádek v zázemí, a to konkrétně:
 • 1.5.6.1. Kadeřník může uskladňovat své soukromé věci ve množství:
  • 1.5.6.1.1. Pracovních bot 1 pár
  • 1.5.6.1.2. Nádobí: Hrnek 1 ks; Talíř 1 ks; Vidlička 1 ks; Lžíce 1 ks; Nůž 1 ks;
  • 1.5.6.1.3. Oblečení: Firemní triko 1 ks; Firemní mikina 1 ks; Svrchní oděvy 1 ks;
 • 1.5.6.2. Kadeřník může přinést jídlo do zázemí salonu pouze ve výši své fyzické možností konzumace tohoto jídla a toto jídlo se musí zkonzumovat nebo se odstranit ze zázemí dnem přinášení jídla do zázemí.
1.5.6.3. Pokud kadeřník přináší jídlo pro kolegy, toto jídlo se musí zkonzumovat nebo se odstranit ze zázemí dnem přinášení jídla do zázemí.

1.5.6.4. Po konzumace jídla kadeřník musí vyčistit místo, kde proběhla konzumace.
1.6. Pravidla obsluhování zákazníků
1.6.1. Zákazníci jsou rozdělené mezi kadeřníky metodou zipu.

Pokud jsou na provozovně dva kadeřníci, zákazníci se objednávají a obsluhují po jednom na každého kadeřníka, a to následujícím způsobem:

1. zákazník - 1. kadeřník
2. zákazník - 2. kadeřník
3. zákazník - 1. kadeřník
4. zákazník - 2. kadeřník
5. zákazník - 1. kadeřník
6. zákazník - 2. kadeřník

1.6.2. Pokud jde o službu, která vyžaduje více času (barvení, melírování), pak se objednává zákazník metodou zipu. Objednávky – stejný postup, po jednom zákazníkovi na každého kadeřníka.

1.6.3. Pokud zákazník se objednává prostřednictvím elektronického objednání "Rezervace ke kadeřníkovi" metoda zipu nefunguje.

1.6.4. Vyžaduje-li zákazník službu, která z profesionálního kadeřnického hlediska kadeřníka může být nebezpečnou pro zdravotní stav vlasů či pokožky hlavy zákazníka, kadeřník musí před poskytováním takové služby podepsat se zákazníkem speciální formulář "Informovaný souhlas". Podpisem tohoto formuláře kadeřník přenáší odpovědnost svoji a odpovědnost Kadeřnictví No.1 ze sebe na zákazníka.
1.7. Zařízení v salonu
1.7.1. V případě naléhavé potřeby kadeřník po předchozím písemném schválení ze strany vedoucího nebo vedení může zajistit nové zařízení na vlastní náklady s možnosti kompenzace ve formě vyúčtování.

1.7.2. Účtenky budou uhrazeny formou vyúčtování do 25. dne následujícího měsíce.
1.8. Úklid
1.8.1. 30 minut před koncem pracovní doby kadeřník provádí úklid salonu.

1.8.2. Kadeřník má právo, přičemž to není nutné, odmítnout posledního zákazníka 30 minut před koncem směny, (ne však dříve) a to jedině za účelem provádění úklidu.

1.8.3. Každý den v salonu se provádí MOKRÝ úklid. Všichni kadeřníci, kteří jsou na směně, se účastní úklidu na konce vlastní směny (příklad: pokud Kadeřník má směnu od 8:00 do 15:00 musí uklízet buď v 14:30 nebo v 15:00).

1.8.4. Úklid zahrnuje:
 • 1.8.4.1. Zametání a mytí podlahy a soklu;
 • 1.8.4.2. Vyčištění a vydezinfikování pracovního místa: židle, zrcadlo, vozík se zařízení;
 • 1.8.4.3. Vyčištění a vydezinfikování všech hřebenů a dalších nástrojů;
 • 1.8.4.4. Vyčištění veškerých polic;
 • 1.8.4.5. Vyhození odpadků a vložení nového pytle do košů na odpadky;
 • 1.8.4.6. Umytí umyvadla a kohoutku;
 • 1.8.4.7. Vyčištění kartáče na podlahu;
 • 1.8.4.8. Utření terminálu.
1.8.5. Během pracovního dne kadeřník uklízí své pracovní místo po každém klientovi.

1.8.6. Každý kadeřník se stará o vlastní zařízení. Pravidelně je pere nebo čistí (dle potřeby), aby byly čisté.

1.8.7. Nástroje musí být vydezinfikování po každém zákazníkovi.

1.8.8. Pokud během pracovního dne nástroj spadne na podlahu, kadeřník musí tento nástroj řádně umýt a vydezinfikovat, aby klient viděl, že se nepoužívají špinavé nástroje.

1.8.9. Generální úklid se provádí 2 krát měsíčně a tak, aby mezi prvním generálním úklidem a druhým generálním úklidem bylo 10 dnů.

1.8.10. V den generálního úklidu se musí salon uzavřít o 1 hodinu dříve než je obvyklá otevírací doba. Během generálního úklidu na výlohu, dveře nebo roletu se umísťuje cedulka "Generální úklid".

1.8.11. V rámcích generálního úklidu, který se provádí 2 krát měsíčně se musí:
 • 1.8.11.1. Umýt výlohu;
 • 1.8.11.2. Umýt roll-up;
 • 1.8.11.3. Vyčistit a vydezinfikovat hřebeny a veškeré zařízení;
 • 1.8.11.4. Zvlášť vyčistit veškeré feny (otevřít víko filtru a vyčistit prach a vlasy);
 • 1.8.11.5. Umýt všechny skvrny na podlaze;
 • 1.8.11.6. Vyčistit všechny ostatní povrchy a těžko přístupná místa;
 • 1.8.11.7. Umýt a vyčistit zázemí;
 • 1.8.11.8. Vyfoukání vlasů za terminálem, zpod výloh a polic.
1.9. Zákaz pro kadeřníky
1.9.1. Kadeřníkovi je zakázáno:
 • 1.9.1.1. Poskytovat služby v salonu na vlastní účet a/nebo účet jiné třetí osoby;
 • 1.9.1.2. Využívat prostor salonu, přípravky, prostředky, nástroje a jiné produkty v majetku Zaměstnavatele za účelem soukromého využití a/nebo k využití pro jinou třetí osobu;
 • 1.9.1.3. Je zakázáno poskytovat služby zdarma zákazníkům včetně příbuzných a známých;
 • 1.9.1.4. Vynášet materiál a zařízení Kadeřnictví No.1 mimo provozovnu;
 • 1.9.1.5. Poslouchat hudbu z zesilovačů. které nejsou majetkem Kadeřnictví No.1;
 • 1.9.1.6. Poskytovat kadeřnické služby kolegům-kadeřníkům z týmu v den, kdy kolegové-kadeřníci mají směnu v salonu;
 • 1.9.1.7. Používat vlastní kadeřnickou kosmetiku předem písemně neodsouhlasenou vedením společnosti při poskytování kadeřnických služeb v prostoru salonu;
 • 1.9.1.8. Konzumovat alkohol a také být pod vlivem alkoholu v průběhu směny;
 • 1.9.1.9. Užívat návykové látky a také být pod vlivem návykové látky v průběhu směny;
 • 1.9.1.10. Přivádět a nechávat své děti (pojem "dítě" se aplikuje k osobě, které je maximálně 7 let) do salonu nebo zázemí v době delší než 5 minut;
 • 1.9.1.11. Odpojovat veškeré elektrické zařízení v zázemí salonu:
RACK
UPS
Bojler na ohřívání vody
Mikrovlnná trouba
Pracovní telefon (nabíječka a stanice)

 • 1.9.1.12. Odpojovat veškeré elektrické zařízení v salonu:
Terminál / Pokladna
POS terminál
Pracovní telefon (nabíječka a stanice)
1.10. Reklamace kadeřnických služeb
1.10.1. Při informování kadeřníka zákazníkem o reklamačním případu kadeřník se nejdříve musí ujistit, že doopravdy došlo k reklamačnímu případu.

1.10.2. Pokud reklamace je snadno rychle opravitelná, kadeřník musí opravit reklamaci ihned.

1.10.3. Pokud reklamace je složitá, kadeřník se musí obrátit na vedoucího za pomoci.

1.10.4. Kadeřník v případě konfliktní situace se zákazníkem by měl ho odkázat na reklamační formulář Kadeřnictví No.1, který je umístěn na webových stránkách Kadeřnictví No.1 v sekci reklamace, na stránce: https://100czk.cz/reklamace
1.11. Chování kadeřníka v kadeřnickém týmu
1.11.1. Kadeřník se musí snažit:
 • 1.11.1.1. Udržovat pozitivní naladění v kadeřnickém týmu;
 • 1.11.1.2. Hledat cesty k propojení ostatních členů kadeřnického týmu;
 • 1.11.1.3. Podporovat pracovitost a iniciativu kolegů kadeřnického týmu směrovanou na zvýšení efektivity fungování salonu;
 • 1.11.1.4. Hledat kompromis v řešení sporů mezi kolegy, však přitom postupovat dle objektivních hledisek obecné morálky a též pravidel Kadeřnictví No.1;
 • 1.11.1.5. Kadeřník musí dokladovat vedoucímu o složitých konfliktních situacích uvnitř kadeřnického týmu za účelem hledání správného řešení k uregulování konfliktů.
1.12. Ukončení spolupráce na základě výpovědi ze strany kadeřníka
1.12.1. Při nedodržení výpovědní doby kadeřníkem, Kadeřnictví No.1 zadržuje poslední výplatu kadeřníka, a to do okamžiku splnění jim výpovědní doby.
1.13. Mimořádné odměny
1.13.1. Pro seřazení mimořádných odměn kadeřníka kadeřník musí nejpozději den před posledním kalendářním dnem aktuálního kalendářního měsíce vykonávání pracovněprávní / obchodněprávní činnosti poskytnout vedoucímu potřebné listinné doklady pro získání bonusů vztahujících se na aktuální kalendářní měsíc dle náležitostí uvedených v bonusové směrnici (dále jen "bonusové doklady").

1.13.2. Bonusová směrnice se nachází na stránce: www.100czk.cz/kadernici/idbk/bs.
2. Platby
2.1. Platba za služby
2.1.1. Kadeřník musí dbát pravidlo: 1 zákazník = 1 servisní poplatek.

2.1.2. Kadeřník se musí zeptat každého zákazníka po poskytnutí kadeřnické služby na možnost placení bankovní kartou za poskytnuté kadeřnické služby. Kadeřník musí usilovat o překlonění zákazníků k placení bankovní kartou, pokud je to možné. Způsob platit kartou v Kadeřnictví No.1 je prioritou.

2.1.3. Kadeřník musí vkládat veškerou tržbu za poskytnuté služby přímo do pokladny.

2.1.4. Po provedení platby kadeřník se musí dočkat potvrzení o provedené platbě ve formě účtenky z pokladny s uvedenou cenou za poskytnuté služby a následně tuto účtenku zákazníkovi předat. V případě, když zákazník účtenku nepotřebuje, kadeřník stejně zákazníkovi účtenku předá. Zákazník ji následně může vyhodit.

2.1.5. Kadeřník musí požádat zákazníka, aby zákazník zůstal v salonu dokud nebude provedena platba za poskytnuté kadeřnické služby a nevydá se účtenka.

2.1.6. Při platbě bankovní kartou kadeřník musí zkontrolovat zda transakce proběhla správně, a to prostřednictvím tisknutí účtenky z terminálu / pokladny.

2.1.7. V případě nefunkčnosti terminálu / pokladny kadeřník ukládá peníze do obalky do okamžiku opravy terminále / pokladny.

2.1.8. V případě nefunkčnosti terminálu / pokladny kadeřník musí požádat zákazníka, aby zákazník zůstal v salonu dokud nebude provedena platba za poskytnuté služby a nebude sepsán paragon, obsahující veškeré potřebné náležitosti dle zákona.

2.1.9. V případě nemožnosti vytisknout účtenku kadeřník vypíše zákazníkovi paragon (papírovou účtenku) s uvedením veškerých náležitostí dle legislativy:

 • 2.1.9.1. DPP, HPP:
  • 2.1.9.1.1. Datum, čas a místo poskytování kadeřnických služeb zákazníkovi;
  • 2.1.9.1.2. Název společnosti, pod kterou kadeřník vykonává pracovní činnost;
  • 2.1.9.1.3. Rozpis poskytnutých kadeřnických služeb a jejich cena;
  • 2.1.9.1.4. Cena servisního kadeřnického franšízového poplatku;
  • 2.1.9.1.5. Podpis kadeřníka.
 • 2.1.9.2. OSVČ:
  • 2.1.9.2.1. Datum, čas a místo poskytování kadeřnických služeb zákazníkovi;
  • 2.1.9.2.2. Vlastní jméno, příjmení a IČ, v rámcích kterého spolupracuje v obchodněprávním vztahu s Kadeřnictví No.1;
  • 2.1.9.2.3. Rozpis poskytnutých kadeřnických služeb a jejich cena;
  • 2.1.9.2.4. Cena servisního kadeřnického franšízového poplatku;
  • 2.1.9.2.5. Podpis kadeřníka.
2.1.10. V případě dvojitého strhnutí částky z platební karty při platbě kartou, kadeřník informuje zákazníka o nutnosti takovou situaci nahlásit vlastní bance, kde zákazník má bankovní účet.

2.1.11. Při účtování barvení zákazníka 1 dávka barvy = 20g = 125,- Kč, 30g barvy kadeřník musí účtovat zákazníkovi jak 2 dávky barvy = 2 x 125,- Kč = 250,- Kč.
2.2. Hromadné zadání (zadání tržby za minulé období)
2.2.1. Po opravě pokladny / terminálu vždy existuje určitý počet tržby, který v době poruchy pokladny / terminálu se do pokladny / terminálu nedostal. Tento počet tržby kadeřník musí vložit do pokladny / terminálu prostřednictvím Hromadného zadání.

2.2.2. Při vložení tržby za každého zákazníka prostřednictvím Hromadného zadání kadeřník musí stisknout tlačítko Servisní poplatek tolikrát, kolik bylo skutečně zákazníků.
2.3. Cena služeb
2.3.1. Kadeřník musí poskytovat kadeřnické služby zákazníkům Kadeřnictví No.1 v souladu s platným ceníkem kadeřnických služeb, uvedeným na webových stránkách Kadeřnictví No.1 (www.100czk.cz)

2.3.2. Kadeřník musí správně účtovat kadeřnický servisní poplatek ve výši uvedené v oficiálním ceníku na oficiálních stránkách Kadeřnictví No.1 www.100czk.cz, (dále jen "servisní poplatek") zákazníkovi společně s účtovanou cenou služeb.

Příklad (servisní poplatek ve vzoru je 25 Kč):

Zákazník chce následující služby: střih krátkých vlasů cenou 125 Kč (slovy: sto dvacet pět korun českých). K této ceně kadeřník musí přidat navíc 25 Kč (slovy: dvacet pět korun českých), a tak celková cena za střih krátkých vlasů bude činit 125 Kč + 25 Kč servisního poplatku = 150 Kč.

Kadeřník vždy musí vysvětlit zákazníkovi, z čeho se skládá celková cena služby včetně servisního poplatku. Kadeřník musí prezentovat cenu služeb následovně: "125 Kč + 25 Kč servisní poplatek" (nikoliv "150 Kč" samotně).

2.3.3. Kadeřník vždy účtuje na 1 zákazníka 1 servisní poplatek. V případě obsluhování skupiny zákazníků (například: jedné rodiny) kadeřník musí účtovat po 1 servisním poplatku za každého člena skupiny (rodiny apod.).

Příklad:

Matka = 1 servisní poplatek
Otec = 1 servisní poplatek
Syn = 1 servisní poplatek

2.3.4. Při delším použití kadeřnických prostředků a spotřebního materiálu při poskytnutí zákazníkovi kadeřnických služeb (například: lak, kondicionér a další) kadeřník musí účtovat použití kadeřnických prostředků a spotřebního materiálu zákazníkovi společně s cenou kadeřnické služby ve formě služeb uvedených v seznamu služeb pokladny.

2.3.5. Při poskytnutí doplňkových kadeřnických služeb (například: střih ornamentů na vlasech, práce s hustými vlasy, práce s dlouhými vlasy) kadeřník musí účtovat poskytnutí doplňkových kadeřnických služeb zákazníkovi společně s cenou kadeřnické služby.
2.4. Spropitné
2.4.1. Kadeřník za výborně poskytnuté kadeřnické služby zákazníkovi má nárok na spropitné od zákazníka, a to:
 • 2.4.1.1. Při uskutečnění platby prostřednictvím speciálního pole pro spropitné za poskytnuté kadeřnické služby ve formě hotovostní platby;
 • 2.4.1.2. Ve formě části nebo celé vrácené částky na zpět (rozdílu mezi nominální cenou bankovky / bankovek zákazníka a cenou kadeřnické služby);
 • 2.4.1.3. Při uskutečnění platby prostřednictvím speciálního pole pro spropitné za poskytnuté kadeřnické služby ve formě platby platební kartou.
2.5. Šeková knížka / Dárkové poukazy
2.5.1. Šeková knížka nebo Dárkové poukazy jsou oficiální formou platby za poskytnuté služby kadeřníkem v salonu Kadeřnictví No.1.

2.5.2. Po přijetí od zákazníka šeku / poukazu ze Šekové knížky nebo Dárkových poukazů kadeřník vyplňuje požadované údaje na zadní straně šeku / poukazu a následně předává šek vedoucímu. Tuto operaci kadeřník provádí s každým přijatým šekem / poukazem od zákazníka.

2.5.3. Kadeřník musí zkontrolovat zda šek / poukaz ze Šekové knížky nebo Dárkových poukazů není falešný. Kadeřník musí porovnat vzhled šeku / poukazu se vzorem umístěným v zázemí.

2.5.4. Pokud zákazník platí formou Šekové knížky nebo Dárkových poukazů a je schopen zaplatit pouze část vystavené částky za poskytnuté služby, zákazník je povinen doplatit zbylou část formou peněz v hotovosti nebo platební kartou.

2.5.5. Po provádění platby Šekovou knížkou / Dárkovými poukazy kadeřník předává šeky / poukazy vedoucímu salonu.
3. Platební terminál
3.1. Základní pravidla spojené s terminálem
3.1.1. Kadeřník smí používat terminál pouze čistýma a suchýma rukama.

3.1.2. Než se začne vybírat služba, musí se kadeřník ujistit, že si na obrazovce vybral své jméno (v opačném případě tržba bude připsána na účet jiného kadeřníka).

3.1.3. Kadeřník bezdůvodně nesmí mnohokrát mačkat jakékoliv tlačítko na obrazovce terminálu. Zvlášť se to týká výběru svého jména.

3.1.4.
Bankovky a mince se musí vkládat do terminálu pouze postupně. Než kadeřník vloží minci nebo bankovku do terminálu, musí se ujistit, že předchozí mince nebo bankovka byla započtena. S rychlým uložením bankovek, zejména mincí, může dojít k chybám terminálu.

3.1.5. Při uskutečnění platby kartou kadeřník se musí ujistit, že transakce proběhla v pořádku a kompletně: proto je kadeřník povinen vždy při přiložení platební karty zákazníka k tzv. POS terminálu (nebo vložení platební karty do POS terminálu) počkat, než se zaúčtuje transakce a na obrazovce terminálu se zobrazí určité potvrzení uskutečnění platby a vytiskne se účtenka.
3.2. Kontrola fungování terminálu
3.2.1. Před začátkem směny kadeřník musí zkontrolovat, zda terminál funguje, a to v souladu s následujícími pokyny:
 1. Vybrat své jméno;
 2. Vybrat jednu jakoukoliv službu;
 3. Stisknout zaplatit;
 4. Zvolit platbu v hotovosti;
 5. Odmítnout spropitné;
 6. Vložit mince 1 Kč a stisknout "Zrušit";
 7. Terminál (automatizovaná pokladna) vydá 1 Kč nazpět;
 8. Napsat do chatu týmu salonu o stavu terminálu ohledně vracení mincí: funguje / nefunguje.
Video návod pro kontrolu fungování vracení mincí je zde: https://www.youtube.com/watch?v=kVx3IXuWBuE&feature=youtu.be
3.3. Řešení problémů s terminálem
3.3.1. Pokud se vyskytne problém s terminálem:
 1. Dokončit platbu (vrátit potřebnou částku na zpět zákazníkovi) dle bodu Platby;
 2. Pořídit fotografii nebo video a poslat vedoucímu do chatu týmu salonu s podrobným popisem problému;
 3. Na konci směny kadeřník zapíše celkovou tržbu za poskytnuté kadeřnické služby a prodáno kadeřnické zboží, která se nedostala do terminálu, a to tak, že uvede do chatu týmu salonu přesnou částku.
3.4. Nevracení mincí terminálem
3.4.1. Pokud terminál hlásí na obrazovce, že nevrací mince (drobné) je to přímé znamení, že není dostatek mincí nebo bankovek k vrácení, a kadeřník musí postupovat dle návodu:
 1. Kadeřník musí informovat vedoucího, že je nutno provést inkasaci (dodat bankovky a / nebo mince);
 2. Kadeřník vrátí zákazníkovi částku nazpět na vlastní náklady (dále jen "zpětná částka");
 3. Kadeřník nahlásí vedoucímu přesné údaje o problémové transakci: den, čas a částku, kterou kadeřník musel vyplatit ze svého;
 4. Při další inkasací kadeřník obdrží zpětnou částku;
3.5. Žádná odpověď serveru
3.5.1. V případě, že na obrazovce terminálu svítí: „Chyba terminál žádná odpověď serveru" kadeřník musí postupovat dle následujícího návodu:
 1. Kadeřník musí restartovat UPS (zmáčknout tlačítko a po době 15 sekund zapnout znovu) v zázemí a počkat 5 minut;
 2. Pokud to nepomůže, kadeřník musí o takové skutečnosti informovat vedoucího prostřednictvím chatu salonu a podrobně popsat problém a přiložit fotografie obrazovky a RACK v chatu týmu salonu.
4. Dress code
4.1. Oblečení
4.1.1. Kadeřník v salonu musí být oblečen v souladu s dress codem Kadeřnictví No.1, do kterého vchází:
 • 4.1.1.1. Černé, bílé nebo oranžové triko vlastní (bez výrazných velkých motivů);
 • 4.1.1.2. Firemní triko s logem partnerů Kadeřnictví No.1: VVitrina.cz, Ga.Ma, Prosalon atd.;
 • 4.1.1.3. Černé, bílé nebo oranžové triko Kadeřnictví No.1;
 • 4.1.1.4. Černé, bílé nebo oranžové mikiny Kadeřnictví No.1.
4.1.2. Kadeřník v salonu nesmí mít čelenku (čepici, klobouk apod.), pokud to není v rozporu s náboženstvím kadeřníka.

4.1.3. Oblečení kadeřníka vždy musí být čisté a řádně vyžehlené.
4.2. Vzhled kadeřníka
4.2.1. Kadeřník v salonu vždy musí mít čistou hlavu a upravený účes. Objasnění: kadeřník musí působit profesionálně a důvěryhodně. Pokud tomu je jinak kadeřník bude obsluhovat málo zákazníků, čím bude nedodržovat ustanovení ze sekcí Zásady práce kadeřníka.

4.2.2. Kadeřník smí mít tetování:
 • 4.2.2.1. Které není v rozporu s obecnou lidskou morálkou;
 • 4.2.2.2. Které obsahuje logo Kadeřnictví No.1 nebo Kadeřnictví 100 CZK
Made on
Tilda